Laboratoria i pracownie

Studiując kierunki i specjalności optyczne na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki sporo czasu spędzicie w naszych laboratoriach i pracowniach. Zapraszamy na krótką wycieczkę...

Laboratorium Pomiarów Optycznych

Laboratorium Optyki Falowej

Laboratorium Optyki Światłowodów

Laboratorium Optyki Ośrodków Anizotropowych

Laboratorium Pomiarów Właściwości Fizycznych Materiałów Oftalmicznych

Laboratorium Technologii Okularowych

Laboratorium Optyki Fizjologicznej

Laboratorium Technologii Optycznych

Laboratorium Fotometrii i Kolorymetrii

Laboratorium Pomiarów Refrakcji


Laboratorium Pomiarów Optycznych

W Laboratorium Pomiarów Optycznych studenci uczą się sposobów wykorzystania podstawowych zjawisk optycznych (interferencji, dyfrakcji i polaryzacji) do pomiaru różnych wielkości fizycznych. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z:

 • budową i zasadą działania przyrządów optycznych używanych do pomiarów różnych wielkości fizycznych, takich jak refraktometr, sferometr, kolimator, goniometr, optimetr.
 • metodami pomiaru najważniejszych parametrów charakteryzujących szkła optyczne, w tym współczynnika załamania i jego dyspersji.
 • metodami pomiaru podstawowych parametrów charakteryzujących elementy optyczne, w tym promieni krzywizn soczewek, kątów pryzmatów, ogniskowych układu optycznego.
 • metodami pomiaru podstawowych parametrów charakteryzujących jakość odwzorowania optycznego, w tym powiększenia, zdolności rozdzielczej, aberracji.

 

Tematy ćwiczeń
 1. Pomiar grubości płytek dwójłomnych metodą interferencyjną.
 2. Badanie charakterystyki filtrów i polaryzatorów.
 3. Badanie jakości odwzorowania układów optycznych  - pomiar funkcji przenoszenia.
 4. Prążki równej grubości - wyznaczanie kształtu powierzchni metodą interferencyjną.
 5. Pomiar rozmiarów obiektów metodą dyfraktometryczną.
 6. Pomiar dyspersji chromatycznej szkieł metodą interferencyjną.
 7. Pomiar odległości ogniskowych soczewek.
 8. Sferometr - badanie krzywizny powierzchni soczewek.
 9. Pomiar współczynnika załamania refraktometrem Abbego.
 10. Pomiary kątów pryzmatu i wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą goniometru.
 11. Pomiary mikroskopowe.
 12. Pomiar współczynnika załamania refraktometrem Pulfricha.
 13. Badanie modułu Younga metodą cyfrowej interferometrii plamkowej.
 14. Pomiar ogniskowych i czołowych ognisk metodą kolimatora.
 15. Badanie jakości odwzorowania układów optycznych – aberracje geometryczne.
 16. Optimetr.
 17. Badanie układów teleskopowych.
 18. Wyznaczanie stałych siatek dyfrakcyjnych.
 

Kursy prowadzone w Laboratorium Pomiarów Optycznych (sala 205A, bud. A-1)

 

Semestr zimowy: PODSTAWY OPTYKI FIZYCZNEJ, POMIARY OPTYCZNE 2, POMIARY OPTYCZNE 3

 

Semestr letni: OPTYKA INŻYNIERSKA, OPTYKA GEOMETRYCZNA I PRZYRZĄDY OPTYCZNE

 

Laboratorium Optyki Falowej

Laboratorium Optyki Falowej to już nieco "wyższa szkoła jazdy" - studenci mogą zapoznać się z aparaturą stosowaną także w profesjonalnych laboratoriach naukowych. Tym niemniej treść Laboratorium stanowią wciąż stosunkowo proste i podstawowe ćwiczenia, obrazujące właściwości światła jako fali elektromagnetycznej: dyfrakcji i interferencji. Studenci mogą tu wykonać zarówno proste doświadczenia, jak powtórzenie słynnego doświadczenia Younga, ale też bardziej skomplikowane eksperymenty, z wykorzystaniem np. modulatorów ciekłokrystalicznych. Laboratorium to nie tylko pomiary optyczne, ale też ich analiza i opracowanie wyników, z zastosowaniem klasycznych narzędzi numerycznych optyki falowej, a więc transformat Fouriera.

Tematy ćwiczeń

 1. Doświadczenie Younga.
 2. Dyfrakcja światła spójnego w polu bliskim i dalekim.
 3. Pomiar deformacji powierzchni metodą speklową.
 4. Interferencja w świetle spolaryzowanym.
 5. Badanie dyfrakcji i interferencji światła spójnego na układzie szczelin.
 6. Numeryczne wyznaczanie widm fourierowskich wybranych obiektów dwuwymiarowych.
 7. Analiza spektrum częstości przestrzennych oraz ocena funkcji przenoszenia kontrastu.
 8. Numeryczna weryfikacja wybranych twierdzeń o dwuwymiarowej transformacji Fouriera.
 9. Zastosowania transmisyjnego modulatora ciekłokrystalicznego - wybrane eksperymenty.


Laboratorium Optyki Światłowodów

Laboratorium Optyki Światłowodów to kolejny przykład laboratorium specjalistycznego, wykorzystującego profesjonalną aparaturę badawczą. Światłowody powszechnie stosowane są we współczesnej telekomunikacji, ale też jako elementy czujników ciśnienia czy temperatury. Z tego powodu można nazwać to laboratorium "najbardziej trendy" pracownią optyczną - absolwenci studiów szeroko rozumianych kierunków optycznych są przecież poszukiwani przez firmy branży telekomunikacyjnej, gdzie ich praktyczna znajomość włókien optycznych przydaje się już na starcie zawodowej kariery. Laboratorium wyróżnia też największa ilość nowoczesnego sprzętu pomiarowego - do pomiarów tak subtelnych struktur jak światłowody suwmiarka już nie wystarczy!

Tematy ćwiczeń

 1. Spawanie światłowodów.
 2. Pomiar profilu współczynnika załamania preform światłowodowych.
 3. Analiza rozkładu dalekiego pola dla włókien światłowodowych.
 4. Pomiar drogi zdudnienia w światłowodach dwójłomnych.
 5. Pomiar transmisji włókien w funkcji długości fali.
 6. Charakteryzacja sprzęgaczy światłowodowych.
 7. Badanie polarymetryczego czujnika światłowodowego.
 8. Model amplitudowego i fazowego czujnika światłowodowego.

 

 

 

Laboratorium Optyki Ośrodków Anizotropowych

Pod tą dość tajemniczą nazwą kryje się laboratorium, zajmujące się trzecim (po dyfrakcji i interferencji) falowym aspektem światła: polaryzacją. Światło spolaryzowane, ciekawe samo w sobie, jest bardzo specyficznie propagowane przez pewne nietypowe ośrodki optyczne, tzw. ośrodki anizotropowe. Treść laboratorium stanowią nie tyle stanowiska pomiarowe, co raczej obserwacyjne i ilustracyjne - polaryzacja i anizotropia to zjawiska skomplikowane w opisie matematycznym, co powoduje duży rozdźwięk między teorią i praktyką. Celem zajęć w tym laboratorium jest przybliżenie studentom zjawisk związanych z polaryzacją światła i dwójłomnością kryształów optycznych. Studenci mogą tu "zobaczyć" polaryzację i podziwiać piękno figur konoskopowych.

Tematy ćwiczeń

 1. Ocena różnicy dróg optycznych za pomocą barw z użyciem płytek falowych.
 2. Pomiar naturalnej aktywności optycznej.
 3. Synteza i analiza dowolnego stanu polaryzacji światła
 4. Synteza i analiza stanu polaryzacji światła metodą ogólnego prawa Malusa.
 5. Obserwacje figur konoskopowych.
 6. Pomiar różnicy dróg optycznych metodą analizy widma.
 7. Pomiar różnicy dróg optycznych metodą Senarmonta.
 8. Pomiar właściwości ośrodków dwójłomnych.

 

 

 

 

Pracownia Interferometrii i Holografii

 

Tematy ćwiczeń

 1. Analiza interferogramów.
 2. Pomiar grubości mikroobiektu fazowego. Mikroskop interferencyjny z shearingiem radialnym.
 3. Prążki Moire.
 4. Pomiar kształtu powierzchni interferometrem Fizeau.
 5. Mikrointerferencyjny pomiar głębokości rys i uskoków.
 6. Pomiar niejednorodności optycznej materiałów interferometrem Twymana - Greena.
 7. Pomiar aberracji falowej obiektywów metodą shearingu poprzecznego.
 8. Pomiar aberracji falowej obiektywów interferometrem Twymana-Greena.
 9. Pomiar profilu współczynnika załamania światłowodów metodą shearingu poprzecznego. Mikroskop  polaryzacyjno-interferencyjny.
 10. Interferometria plamkowa.
 11. Interferometria holograficzna.


 

Laboratorium Technologii Okularowych

W Laboratorium Technologii Okularowych można zdobyć umiejętności z zakresu technologii i obróbki soczewek okularowych oraz pomiarów oftalmicznych niezbędnych do wykonania okularów (korygujących wady wzroku, ochronnych, sportowych, przeciwsłonecznych i estetycznych).
Wyposażenie pracowni umożliwia wykonywanie większości operacji oftalmicznych. Każdego roku przez laboratorium przewija się ponad 150 osób.

 

 

 

 

 

Wyposażenie pracowni stanowią następujące urządzenia:

 • dioptromierze,
 • centroskop,
 • szabloniarka,
 • automaty szlifierskie,
 • szlifierka ręczna,
 • sferometr,
 • nagrzewarka,
 • polerka,
 • specjalistyczne narzędzia (cęgi, pilniki, wkrętaki, gwintowniki).

Wyposażenie pracowni umożliwia wykonywanie następujących operacji:

 • sprawdzenie jakości materiałów: opraw i soczewek,
 • pomiary parametrów soczewek,
 • pomiary parametrów oprawy okularowej,
 • centrowanie szkieł okularowych,
 • przygotowanie szablonu (ręcznie i automatem),
 • kruszenie szkieł okularowych,
 • szlifowanie szkieł okularowych (ręcznie i automatem),
 • szlifowanie i polerowanie krawędzi soczewek po automacie,
 • osadzanie szkieł w oprawkach.

Laboratorium Optyki Fizjologicznej

 

 

Tematy ćwiczeń

 1. Refraktometr - pomiar refrakcji metodą obiektywną
 2. Autorefraktometr -  pomiar refrakcji metoda obiektywną
 3. Keratometry Javala i Bauch&Lomb - pomiar krzywizny przedniej powierzchni rogówki
 4. Polomierz Goldmana - pomiar pola widzenia
 5. Skiaskopia statyczna - pomiar refrakcji
 6. Skiaskopia dynamiczna - pomiar opóźnienia akomodacyjnego
 7. Synoptofor - pomiar trzech stopni widzenia obuocznego
 8. Biomikroskop - obserwacja przedniego odcinka oka
 9. Anomaloskop - badanie zaburzeń widzenia barwnego
 10. Tablica FACT - badanie funkcji wrażliwości na kontrast
 11. Foropter - pomiar refrakcji metodą subiektywną

 

Laboratorium Technologii Optycznych - Warsztat Optyczny

W Warsztacie Optycznym realizowany jest kurs Technologie Optyczne, w ramach którego można zdobyć umiejętności z zakresu technologii wytwarzania elementów optycznych. Na zajęciach studenci poznają możliwości wytwarzania i oceny jakości elementów optyki precyzyjnej (płytek, pryzmatów, soczewek) oraz procesy przecinania szkła, frezowania, szlifowania, polerowania i centrowania. Ponadto poznają metody i techniki pomiarowe stosowane przy wykonywaniu elementów optycznych oraz uczą się oceniać jakość powierzchni optycznych.

 

 

 

Wyposażenie warsztatu stanowią następujące urządzenia:

 • piły diamentowe
 • szlifierki,
 • polerki
 • automaty polerskie
 • sprzęt pomiarowy: sferometry, interferometry, i in.

 

Szczegółowe informacje na stronie warsztatu

Laboratorium Fotometrii i Kolorymetrii

W Laboratorium Fotometrii i Kolorymetrii studenci uczą się najważniejszych zagadnień z obszernej tematyki technik świetlnych. W trakcie ćwiczeń studenci poznają metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących źródła światła oraz poznają jaki wpływ na jakość oświetlenia ma dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych.

Tematy ćwiczeń
 1. Pomiary spektroskopowe.
 2. Pomiary natężenia oświetlenia.
 3. Pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych.
 4. Pomiar strumienia świetlnego w lumenomierzu.
 5. Wyznaczanie bryły świetlnej na fotogoniometrze.


 

 

 

 

 

 

Laboratorium Pomiarów Refrakcji

Laboratorium Pomiarów Refrakcji podzielone jest na następujące pracownie:
 • Pracownię Widzenia Obuocznego,
 • Pracownię Pomiarów Refrakcji,
 • Pracownię Optyki Widzenia,
 • Pracownię Soczewek Kontaktowych.
W pracowniach tych studenci uczą się różnych metod pomiaru różnych aspektów widzenia, w tym refrakcji, ostrości widzenia, pola widzenia, widzenia barwnego i widzenia obuocznego. W Pracowni Soczewek Kontaktowych studenci uczą się wykonywania niezbędnych badań pomiarowych i diagnostycznych, które powinny zawsze poprzedzać dobór korekcji kontaktowej oraz nabierają doświadczenia w doborze soczewek kontaktowych.
Tematy ćwiczeń:
 1. Refraktometr - pomiar refrakcji metodą obiektywną
 2. Autorefraktometr -  pomiar refrakcji metoda obiektywną
 3. Keratometry Javala i Bauch&Lomb - pomiar krzywizny przedniej powierzchni rogówki
 4. Polomierz Goldmana - pomiar pola widzenia
 5. Skiaskopia statyczna - pomiar refrakcji
 6. Skiaskopia dynamiczna - pomiar opóźnienia akomodacyjnego
 7. Synoptofor - pomiar trzech stopni widzenia obuocznego
 8. Biomikroskop - obserwacja przedniego odcinka oka
 9. Anomaloskop - badanie zaburzeń widzenia barwnego
 10. Tablica FACT - badanie funkcji wrażliwości na kontrast
 11. Foropter - pomiar refrakcji metodą subiektywną
Kursy prowadzone w Laboratorium Pomiarów Refrakcji (sala 59-5,6,7, bud. A-1):Wstęp do Pomiarów Refrakcji, Procedury Pomiaru Refrakcji, Widzenie Obuoczne i Strabologia, Soczewki Kontaktowe, Optyczna Aparatura Okulistyczna, Nowoczesna Aparatura Okulistyczna, Wybrane Zagadnienia Optyki Widzenia