Optyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki

 

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 

 

 

 

W skład Wydziału Podstawowych Problemów Techniki wchodzi sześć katedr: Katedra Informatyki, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Katedra Fizyki Teoretycznej, Katedra Optyki i Fotoniki, Katedra Technologii Kwantowych oraz Katedra Inżynierii Biomedycznej. Wymienione katedry zajmują się naukami podstawowymi i stosowanymi. Wydział Podstawowych Problemów Techniki posiada prawa nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki oraz stopnia doktora nauk technicznych zakresie biocybernetyki i inżynierii medycznej. Wydział kształci studentów na trzech stopniach:

 • studia pierwszego stopnia (inżynierskie/licencjackie, 7 semestrów)
 • drugiego stopnia (magisterskie, 3 semestry)
 • trzeciego stopnia (doktoranckie, 4 lata)

Studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są na sześciu kierunkach:

 • Optyka
 • Fizyka Techniczna
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Kwantowa (studia I stopnia)

 


Od prawie sześćdziesięciu lat optyka zajmuje istotną pozycję w profilu działalności naukowej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Do 2014 roku badania naukowe w tej dziedzinie prowadzone były w Instytucie Fizyki. W wyniku reorganizacji struktur uczelnianych i podziału Instytutu Fizyki na osobne katedry utworzona została Katedra Optyki i Fotoniki. Główne obszary zainteresowań i poszukiwań to optyka widzenia, optyka światłowodów i interferometria.  Katedra kontynuuje długoletnie tradycje w kształceniu przyszłych optyków. Oferta edukacyjna jest regularnie dostosowywana do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, aktualnie oferowane specjalności na kierunku Optyka to Optyka Okularowa/Optometria i Inżynieria Optyczna i Fotoniczna.


Laboratoria i pracownie

Studiując kierunki i specjalności optyczne na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki sporo czasu spędzicie w naszych laboratoriach i pracowniach. Zapraszamy na krótką wycieczkę...

Laboratorium Pomiarów Optycznych

Laboratorium Optyki Falowej

Laboratorium Optyki Światłowodów

Laboratorium Optyki Ośrodków Anizotropowych

Laboratorium Pomiarów Właściwości Fizycznych Materiałów Oftalmicznych

Laboratorium Technologii Okularowych

Laboratorium Optyki Fizjologicznej

Laboratorium Technologii Optycznych

Laboratorium Fotometrii i Kolorymetrii

Laboratorium Pomiarów Refrakcji

Czytaj więcej...

Studia doktoranckie

Po ukończeniu studiów II stopnia istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich. Są to 4-letnie studia kończące się obroną pracy doktorskiej. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej http://www.doktoranci.pwr.wroc.pl.

 

Prace doktorskie z optyki zrealizowane na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w ostatnich latach:

 • Damian Siedlecki, "Opracowanie i analiza uproszczonego modelu układu optycznego oka z uwzględnieniem aberracji oka rzeczywistego" , 2005
 • Wioletta Nowak, "Eksperymentalne badanie wybranych odruchów źrenicznych i ich numeryczne modelowanie" , 2005
 • Ewa Frączek,"Interferometr na wirach optycznych" , 2006
 • Sławomir Drobczyński, "Polarymetria obrazowa z częstością nośną i możliwością jej zastosowania w biomedycynie" , 2006
 • Andrzej Andruchów, "Badanie elementów holograficznych w układzie pamięci optycznej", 2006
 • Jacek Olszewski, "Analiza strat mocy w światłowodach fotonicznych wybranych typów", 2006
 • Marcin Szpulak, "Modelowanie wybranych parametrów transmisyjnych światłowodów mikrostrukturalnych" , 2006
 • Gabriela Statkiewicz-Barabach, "Badania eksperymentalne światłowodów mikrostrukturalnych do zastosowań pomiarowych" , 2007
 • Małgorzata Kowalska, "Pomiar i analiza numeryczna kinetyki przemieszczeń powierzchni oka wywołanych tętnem gałkowym" , 2010
 • Grzegorz Gołojuch, "Analiza właściwości transmisyjnych dwójłomnych struktur falowodowych wybranych typów" , 2010
 • Monika Leniec, "Zastosowanie interferometru na wirach optycznych pracującego z wiązkami zogniskowanymi" , 2011

Studia podyplomowe "Optometria"

Studia podyplomowe z dziedziny optyki okularowej i optometrii prowadzone są na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej od dziesięciu lat. Doświadczenia zebrane w tym czasie oraz projekt ”Ustawy o niektórych zawodach medycznych” skłoniły nas do modyfikacji programu tych studiów. Od roku akademickiego 2004/2005 trwają 2 lata (około 600 godzin lekcyjnych) tak, by spełnić wymogi wspomnianej Ustawy.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych. Płatne, 4-semestralne studia niestacjonarne realizowane są w systemie zaocznym: 8 zjazdów weekendowych, 150 godzin w semestrze + jedna tygodniowa sesja letnia.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego. W przypadku pomyślnego zaliczenia studiów Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wystawione przez Politechnikę Wrocławską (zgodne z obowiązującymi przepisami w tym względzie).

Zgodnie z zasadami uznawanymi przez Ministerstwo Zdrowia RP uprawnia ono do wykonywania zawodu optometrysty.

 

Warunki przyjęć

 • Egzamin ze znajomości podstawowych zagadnień optyki geometrycznej i instrumentalnej (z zakresu szkoły średniej)
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Preferowane osoby posiadające dyplom magistra kierunków fizycznych lub technicznych albo lekarza medycyny i pracujące w zawodzie związanym z optyką, optometrią lub okulistyką.

 

Rekrutacja

Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej

ul. Karola Szymanowskiego 7

51-609 Wrocław

tel: 71 348 42 30, 71 348 42 38

fax: 71 3484239

http://www.cku.pwr.wroc.pl/

Można tam też uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków przyjęć i kosztów studiów.

 

Dodatkowe informacje:

http://www.if.pwr.wroc.pl/~zajac/PODYPLOMOWE/index.htm

Podkategorie

 • Studia optyczne
 • Studia podyplomowe
 • Studenckie koła naukowe

  Studenckie koła naukowe to miejsca, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania poza zajęciami dydaktycznymi. Stwarzają możliwość realizacji własnych pasji naukowych, uczestnictwa w wielu ciekawych projektach indywidualnych i zespołowych, konferencjach naukowych i wielu innych formach aktywności. Każdy zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności student znajdzie tu coś dla siebie...