Fotonika

Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne (oprócz radiowego) do przenoszenia i przetwarzania informacji.

W pewnym sensie można powiedzieć, że fotonika jest rozwinięciem elektroniki z zastosowaniem fotonów zamiast elektronów. Fotonika jest w dużym stopniu tożsama z optoelektroniką, aczkolwiek fotonika nie ogranicza się tylko do styku elektroniki z optyką, lecz zajmuje się wszystkim co ma związek z fotonami i przetwarzaniem informacji.

W szczególności w obszarze fotoniki leży:

 • opracowywanie technik gromadzenia i przetwarzania obrazu,
 • konstruowanie urządzeń pomiarowych wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne,
 • opracowywanie technik gromadzenia informacji z użyciem promieniowania elektromagnetycznego,
 • badania nad optycznymi zamiennikami elementów elektronicznych, które docelowo mogą doprowadzić do budowy komputera kwantowego.

Źródło: Wikipedia

 


 

Jakie korzyści daje studiowanie FOTONIKI w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej?

 • Masz dostęp do nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriów dydaktycznych i badawczych!
 • Jesteś kształcony przez profesjonalną kadrę naukową o wieloletnim doświadczeniu!
 • Możesz rozwijać swoje zainteresowania działając w kołach naukowych i organizacjach studenckich!
 • Możesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, a także wyjeżdżać na studia lub staże zagraniczne!
 • Możesz korzystać z szeregu programów stypendialnych oraz pomocy doradców zawodowych, którzy pomogą Ci zaplanować Twoją przyszłą karierę!

 

Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami:

 • w firmach wytwarzających urządzenia optoelektroniczne, przy ich produkcji, serwisie i sprzedaży (m.in. LG Philips, LG Electronics, Toshiba),
 • w firmach telekomunikacyjnych stosujących masowo technologie optyczne,
 • w instytucjach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.

 

Kursy podstawowe Kursy specjalistyczne

 

Matematyka

 • Algebra
 • Analiza matematyczna
 • Geometria analityczna
 • Rachunek prawdopodobieństwa

Fizyka

 • Fizyka ogólna
 • Fizyka ciała stałego
 • Podstawy fizyki kwantowej
 • Podstawy fizyki półprzewodników
 • Fizyka cienkich warstw

Chemia

 • Podstawy chemii ogólnej

Informatyka

 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Programowanie w języku C i C++
 • Metody numeryczne
 • Pakiety algebry komputerowej

Kursy nietechniczne

 • Przedmioty humanistyczno-menadżerskie
 • Języki obce
 • Zajęcia sportowe
 • Technologie inforacyjne

 

Optyka

 • Optyka geometryczna
 • Optyka falowa
 • Pomiary optyczne
 • Interferometria i holografia
 • Lasery
 • Optyka kryształów
 • Światłowody
 • Konstrukcje mechaniczne w przyrządach otycznych

Elektronika

 • Podstawy pomiarów elektronicznych
 • Podstawy elektrodynamiki
 • Obwody elektryczne
 • Przyrządy i układy półprzewodnikowe
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Mikroelektroniczne układy analogowe i cyfrowe
 • Technika mikrosystemów

 

 

Sylwetka absolwenta siedmiosemestralnych studiów inżynierskich I stopnia

Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu fizyki i wybranych technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a ponadto ma umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Zna język obcy. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych w zakresie podstawowych prac badawczo-pomiarowych i analizy danych oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki i informatyki.
Absolwent interdyscyplinarnej specjalności Fotonika, której program nauczania obejmuje: optykę fizyczną, optykę kwantową (lasery), techniki światłowodowe, optykę nieliniową, optyczne metody pomiarowe, elektronikę (w tym teorię obwodów), przyrządy i układy półprzewodnikowe, mikrokontrolery, technologie mikroelektroniczne, układy analogowe i cyfrowe ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, obsługi i zastosowań urządzeń optycznych i elektronicznych.

(z dokumentów Rady Wydziału WPPT)

Sylwetka absolwenta trzysemestralnych studiów magisterskich II stopnia

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną –  w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z dziedziny nauk fizycznych, wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności oraz wybranych dziedzin technicznych. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów fizycznych i technicznych – zarówno typowych jak i niestandardowych. Potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury naukowej i specjalistycznej, prowadzić dyskusje naukowo-techniczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę i kierować pracą zespołu. Absolwent ma wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy jako fizyk w jednostkach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, a także w szkolnictwie wyższym i w przemyśle. Jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Absolwent ma nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania nowych wyzwań badawczych i do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent ma poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie optyki, elektroniki i technologii optoelektronicznych, w tym umiejętności projektowania i konstruowania złożonych urządzeń optoelektronicznych.

(z dokumentów Rady Wydziału WPPT)

Dodatkowe informacje:

Wydział WPPT - http://www.wppt.pwr.wroc.pl

Instytut Fizyki - http://www.if.pwr.wroc.pl

Rekrutacja - http://www.rekrutacja.pwr.wroc.pl

Pytania dotyczące specjalności FOTONIKA prosimy kierować na adres:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.