Kierunek Optyka

Inżynieria Optyczna

Filtr przestrzenny w układzie oświetlającym z laserem i kolimatorem.

Rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze i wszechstronnie wykształconych optyków skłoniło nas do reorganizacji dotychczasowej oferty edukacyjnej. W najbliższej przyszłości w ramach nowego kierunku Optyka powstaną dwie specjalności: Inżynieria Optyczna i Optyka. Będą to studia I i II stopnia, z możliwością realizacji swoich pasji naukowych na studiach doktoranckich.

 

Studiując Inżynierię Optyczną:

 • poznasz zasady powstawania obrazu tworzonego przez obiektyw,
 • zrozumiesz jak powstają barwy w bańce mydlanej,
 • dowiesz się jak działają wyświetlacze ciekłokrystaliczne,
 • wykonasz samodzielnie hologram,
 • poznasz zasady współpracy układów optycznych z zaawansowaną aparaturą elektroniczną,
 • zajrzysz w mikroświat za pomocą mikroskopu,
 • użyjesz światła jako pęsety w manipulatorach optycznych,
 • będziesz umiał zmierzyć za pomocą światła wiele różnych wielkości fizycznych,
 • przeprowadzisz w naszych laboratoriach mnóstwo ekscytujących eksperymentów...

 

Wybrane kursy na specjalności Inżynieria Optyczna

I stopień II stopień
 • Optyka geometryczna
 • Optyka falowa
 • Interferometria i holografia
 • Kolorymetria
 • Optyka kryształów
 • Światłowody
 • Pomiary optyczne
 • Fotometria
 • Projektowanie układów optycznych
 • Fotografia instrumentalna
 • Optyka kwantowa
 • Optyka nieliniowa
 • Mikroskopia optyczna
 • Techniki optyczne w astronomii
 • Ciekłe kryształy
 • Optoelektroniczna aparatura pomiarowa
 • Numeryczna obróbka obrazów
 • Optyczne przetwarzanie informacji

 

Sylwetka absolwenta siedmiosemestralnych studiów I stopnia

Inżynieria Optyczna

Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu optyki i wybranych technicznych zastosowań optyki. Wiedza ta jest oparta na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz na praktycznej wiedzy inżynierskiej z zakresu wybranych zastosowań optyki. Ponadto absolwent ma umiejętność rozumienia układów optycznych, zjawisk związanych z generacją, propagacją oraz detekcją światła, korzystania z urządzeń optycznych, prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem metod optycznych, projektowania układów optycznych, wykorzystania technologii informatycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Zna język obcy. Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach związanych z przemysłem optycznym lub wykorzystujących technologie optyczne, placówkach służby zdrowia oraz innych publicznych i prywatnych instytucjach wykorzystujących technologie optyczne, w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych w zakresie podstawowych prac badawczo-pomiarowych i analizy danych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń optycznych oraz procesów pomiarowych wykorzystujących technologie optyczne, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu optyki i informatyki.

Absolwent specjalności Inżynieria Optyczna, której program nauczania obejmuje: optykę geometryczną, optykę fizyczną, optykę instrumentalną,  optykę kwantową (lasery), techniki światłowodowe, optykę nieliniową, optyczne metody pomiarowe,  interferometrię i holografię, fotometrię i kolorymetrię, optykę ośrodków anizotropowych, układy półprzewodnikowe, mikrokontrolery  ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, obsługi i zastosowań urządzeń optycznych.

(z dokumentów Rady Wydziału WPPT)

Sylwetka absolwenta trzysemestralnych studiów II stopnia

Inżynieria Optyczna

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną –  w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu optyki, wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności oraz wybranych dziedzin optyki stosowanej. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów z zakresu optyki stosowanej – zarówno typowych jak i niestandardowych. Potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury specjalistycznej, prowadzić dyskusje naukowo-techniczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę i kierować pracą zespołu. Absolwent ma wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle optycznym jak również w jednostkach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, a także w instytucjach wykorzystujących technologie optyczne.   Absolwent ma nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania nowych wyzwań technologicznych i do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent ma poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie użytkowania urządzeń optycznych, wdrażania  technologii optycznych, w tym również umiejętności projektowania i konstruowania złożonych systemów optycznych.

(z dokumentów Rady Wydziału WPPT)

 

 

 

Optyka okularowa / Optometria

Czy wiesz, że:

 • Krótkowzroczność, dalekowzroczność,  astygmatyzm czy presbyopia to wady wzroku, które można skorygować odpowiednio dobranymi okularami lub soczewkami kontaktowymi?
 • Ponad 40% młodzieży szkolnej w Polsce ma wadę wzroku?
 • Według okulistów każdy dorosły Polak powinien przynajmniej raz w roku sprawdzać wzrok?
 • Około 40% "okularników" wymienia okulary co 2-3 lata?
 • Współczesne okulary to bardzo skomplikowany produkt techniczny. Soczewki są odporne na uderzenia i zarysowania, zmieniają barwę zależnie od oświetlenia, są odporne na zabrudzenia, nie dają odblasków. Do ich obróbki stosuje się wyspecjalizowane automaty, ale dobry optyk potrafi je oszlifować ręcznie.
 • Współczesne soczewki kontaktowe są wykonane z materiałów coraz mniej zakłócających procesy życiowe oka, a więc można je nosić przez wiele dni, ale trzeba umieć sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do ich noszenia.
 • Współczesne techniki badania wzroku wykorzystują coraz bardziej skomplikowane i zautomatyzowane przyrządy, ale wciąż nie można się obejść bez najprostszych subiektywnych metod pomiaru wad refrakcji?

Tego wszystkiego nauczysz się na naszych studiach!

Studiując na Wydziale Podstawowych Problemów Politechniki Wrocławskiej

możesz zdobyć unikatowy zawód

OPTYKA OKULAROWEGO oraz OPTOMETRYSTY

 

Optyk Okularowy/Optometrysta

to zawody właściwe dla ludzi, którzy:

 • nie boją się matematyki i fizyki, interesują się także biologią i medycyną,
 • potrafią również łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi,
 • mają podstawowe zdolności manualne,
 • chcą założyć własny zakład albo pracować w dużej międzynarodowej firmie,
 • chcą być przygotowani do współpracy z okulistami i ortoptystami,
 • chcą pomagać drugiemu człowiekowi w rozwiązywaniu jego problemów z widzeniem.

 

 

Co robi OPTYK OKULAROWY?

 • przeprowadza pomiary niezbędne dla potrzeb dobierania i wykonywania okularów,
 • dobiera, wykonuje i naprawia okulary korekcyjne oraz inne pomoce wzrokowe,
 • sprzedaje okulary oraz soczewki kontaktowe.

   

 

Co robi OPTOMETRYSTA?

 • wykrywa i identyfikuje wady wzroku,
 • wykonuje pomiary niezbędne do określenia i skorygowania wady wzroku,
 • dobiera soczewki okularowe i kontaktowe oraz aplikuje soczewki kontaktowe,
 • projektuje wszelkiego rodzaju pomoce wzrokowe,
 • przeprowadza trening oraz rehabilitację układu wzrokowego,
 • współpracuje z optykiem okularowym i okulistą.

Sylwetka absolwenta siedmiosemestralnych studiów inżynierskich I stopnia - Optyka Okularowa

Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu fizyki i wybranych technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a ponadto ma umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Zna język obcy.
Absolwent jest przygotowany do pracy w usługowym zakładzie optycznym, placówce służby zdrowia lub zakładzie przemysłu optycznego, w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych w zakresie podstawowych prac badawczo-pomiarowych i analizy danych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki i informatyki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach wymienionych obok w tabeli; w szczególności na specjalności Optometria prowadzonej na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Fizyka techniczna.
Absolwent tej specjalności może ubiegać się o uprawnienia zawodowe optyka okularowego zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.

(z dokumentów Rady Wydziału WPPT)

 

Sylwetka absolwenta czterosemestralnych studiów magisterskich II stopnia - Optometria

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z dziedziny nauk fizycznych, wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności oraz wybranych dziedzin technicznych. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów fizycznych i technicznych - zarówno typowych jak i niestandardowych. Potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury naukowej i specjalistycznej, prowadzić dyskusje naukowo-techniczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę i kierować pracą zespołu. Absolwent ma wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, a także w szkolnictwie wyższym i w służbie zdrowia. Absolwent ma nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania nowych wyzwań badawczych i do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Absolwent tej specjalności potrafi wykryć i zmierzyć wady wzroku i dobrać odpowiednią do nich korekcję okularową bądź kontaktową. Potrafi rozpoznać podstawowe schorzenia wzroku. Rozumie mechanizmy widzenia obuocznego i potrafi zidentyfikować ich nieprawidłowości. Uzyskana wiedza pozwala mu na ubieganie się o uprawnienia do wykonywania zawodu optometrysty zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.

(z dokumentów Rady Wydziału WPPT)