Inżynieria Optyczna

Filtr przestrzenny w układzie oświetlającym z laserem i kolimatorem.

Rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze i wszechstronnie wykształconych optyków skłoniło nas do reorganizacji dotychczasowej oferty edukacyjnej. W najbliższej przyszłości w ramach nowego kierunku Optyka powstaną dwie specjalności: Inżynieria Optyczna i Optyka. Będą to studia I i II stopnia, z możliwością realizacji swoich pasji naukowych na studiach doktoranckich.

 

Studiując Inżynierię Optyczną:

 • poznasz zasady powstawania obrazu tworzonego przez obiektyw,
 • zrozumiesz jak powstają barwy w bańce mydlanej,
 • dowiesz się jak działają wyświetlacze ciekłokrystaliczne,
 • wykonasz samodzielnie hologram,
 • poznasz zasady współpracy układów optycznych z zaawansowaną aparaturą elektroniczną,
 • zajrzysz w mikroświat za pomocą mikroskopu,
 • użyjesz światła jako pęsety w manipulatorach optycznych,
 • będziesz umiał zmierzyć za pomocą światła wiele różnych wielkości fizycznych,
 • przeprowadzisz w naszych laboratoriach mnóstwo ekscytujących eksperymentów...

 

Wybrane kursy na specjalności Inżynieria Optyczna

I stopień II stopień
 • Optyka geometryczna
 • Optyka falowa
 • Interferometria i holografia
 • Kolorymetria
 • Optyka kryształów
 • Światłowody
 • Pomiary optyczne
 • Fotometria
 • Projektowanie układów optycznych
 • Fotografia instrumentalna
 • Optyka kwantowa
 • Optyka nieliniowa
 • Mikroskopia optyczna
 • Techniki optyczne w astronomii
 • Ciekłe kryształy
 • Optoelektroniczna aparatura pomiarowa
 • Numeryczna obróbka obrazów
 • Optyczne przetwarzanie informacji

 

Sylwetka absolwenta siedmiosemestralnych studiów I stopnia

Inżynieria Optyczna

Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu optyki i wybranych technicznych zastosowań optyki. Wiedza ta jest oparta na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz na praktycznej wiedzy inżynierskiej z zakresu wybranych zastosowań optyki. Ponadto absolwent ma umiejętność rozumienia układów optycznych, zjawisk związanych z generacją, propagacją oraz detekcją światła, korzystania z urządzeń optycznych, prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem metod optycznych, projektowania układów optycznych, wykorzystania technologii informatycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Zna język obcy. Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach związanych z przemysłem optycznym lub wykorzystujących technologie optyczne, placówkach służby zdrowia oraz innych publicznych i prywatnych instytucjach wykorzystujących technologie optyczne, w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych w zakresie podstawowych prac badawczo-pomiarowych i analizy danych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń optycznych oraz procesów pomiarowych wykorzystujących technologie optyczne, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu optyki i informatyki.

Absolwent specjalności Inżynieria Optyczna, której program nauczania obejmuje: optykę geometryczną, optykę fizyczną, optykę instrumentalną,  optykę kwantową (lasery), techniki światłowodowe, optykę nieliniową, optyczne metody pomiarowe,  interferometrię i holografię, fotometrię i kolorymetrię, optykę ośrodków anizotropowych, układy półprzewodnikowe, mikrokontrolery  ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, obsługi i zastosowań urządzeń optycznych.

(z dokumentów Rady Wydziału WPPT)

Sylwetka absolwenta trzysemestralnych studiów II stopnia

Inżynieria Optyczna

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną –  w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu optyki, wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności oraz wybranych dziedzin optyki stosowanej. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów z zakresu optyki stosowanej – zarówno typowych jak i niestandardowych. Potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury specjalistycznej, prowadzić dyskusje naukowo-techniczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę i kierować pracą zespołu. Absolwent ma wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle optycznym jak również w jednostkach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, a także w instytucjach wykorzystujących technologie optyczne.   Absolwent ma nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania nowych wyzwań technologicznych i do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent ma poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie użytkowania urządzeń optycznych, wdrażania  technologii optycznych, w tym również umiejętności projektowania i konstruowania złożonych systemów optycznych.

(z dokumentów Rady Wydziału WPPT)